Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR)

            Η εταιρεία με την επωνυμία Κ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ, που εδρεύει στη Λητή Θεσσαλονίκης (13ο χλμ Θεσσαλονίκης – Σερρών) με Α.Φ.Μ.: 998017132, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, εφεξής καλούμενη η «υπεύθυνη επεξεργασίας», στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τέθηκε σε ισχύ από την 25/05/2018, στο εξής ο «ΓΚΠΔ», όπως εκάστοτε ισχύει, σας παρέχει με το παρόν την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας. Ο νέος Κανονισμός αντικαθιστά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Από την παραπάνω ημερομηνία κάθε αναφορά στις διατάξεις του Ν. 2472/1997, νοείται ότι αναφέρεται στις διατάξεις του νέου «ΓΚΠΔ», καθώς και κάθε νομοθετήματος που θα αντικαταστήσει το υπάρχον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης από 01-09-2019 έχει ισχύ ο νέος Ν. 4624/2019, ο οποίος κατήργησε πλήρως τον προϊσχύοντα Ν. 2472/97.

            Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με την Υπεύθυνη Επεξεργασίας, όπως ενδεικτικά σε συνεργάτες, πελάτες, επισκέπτες του ιστοτόπου, στους εργαζόμενους και στους εν δυνάμει εργαζόμενους της Υπεύθυνη Επεξεργασίας και σε κάθε φυσικό πρόσωπο που υπό οποιαδήποτε ιδιότητα έχει συναλλακτικές σχέσεις με την Υπεύθυνη Επεξεργασίας.

            Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της Υπεύθυνη Επεξεργασίας, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνει η Υπεύθυνη Επεξεργασίας από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματός αυτού ή της ίδιας της Υπεύθυνη Επεξεργασίας. 


            Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμευόμενη να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

1. Κατηγορίες Δεδομένων που επεξεργάζεται η Υπεύθυνη Επεξεργασίας

            Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχετε υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εσείς είτε ατομικά και τα οποία είναι απαραίτητα για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την Υπεύθυνη Επεξεργασίας, υφιστάμενων ή μελλοντικών ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες και πολιτικές της. Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται με δική σας επιμέλεια άμεσα, σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο από την Υπεύθυνη Επεξεργασίας για τη διατήρηση των συναλλακτικών σας σχέσεων ή σε εκπλήρωση υποχρέωσης της Υπεύθυνη Επεξεργασίας, που απορρέει από το νόμο και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.


            Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας επεξεργάζεται επίσης δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει ή περιέρχονται σε γνώση της από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου και τα οποία είναι απαραίτητα είτε για την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων της ίδιας της Υπεύθυνη Επεξεργασίας ή τρίτου προσώπου, είτε για την εκπλήρωση καθηκόντων της που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον (π.χ, ασφαλιστικοί φορείς, εφορία κλπ). 

            Για την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας, η Υπεύθυνη Επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται από τους εργαζόμενους της τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Διεύθυνση κατοικίας, ΑΔΤ, Στοιχεία Σύμβασης Εργασίας, Αριθμός λογαριασμού, e-mail και στοιχεία επαγγελματικής κατάρτισης.

            Για την έναρξη και τη διατήρηση της συναλλακτικής σχέσης της με τους πελάτες της η Υπεύθυνη Επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Επάγγελμα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, e-mail, Αριθμός Λογαριασμού.

            Επιπλέον, για λόγους προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών της, η Υπεύθυνη Επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα που χορηγούν τα υποκείμενα για την αποστολή newsletter (διεύθυνση e-mail).

2. Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

            Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας δεν επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα όπως δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική σας ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό

3. Δεδομένα που αφορούν παιδιά

            Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας δεν επεξεργάζεται δεδομένα ανηλίκων κατά κύριο λόγο. Η τυχόν μελλοντική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων εκτελείται με την προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης των γονέων ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο. Για τους σκοπούς της παρούσας, ανήλικα θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη Επεξεργασίας λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ανήκουν στην παραπάνω ειδική κατηγορία.

4. Νομιμότητα επεξεργασίας

Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας επεξεργάζεται νόμιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον η επεξεργασία:
            Είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την Υπεύθυνη Επεξεργασίας και την ορθή εκτέλεση των μεταξύ μας συμβάσεων και ιδίως της παροχής υπηρεσιών και αγαθών από εκείνη σε εσάς.
            Είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Υπεύθυνη Επεξεργασίας με έννομη υποχρέωσή της ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της που απορρέουν από τις συναλλακτικές σας σχέσεις με την Υπεύθυνη Επεξεργασίας ή από άλλα δικαιώματά της που απορρέουν από το νόμο.
            Είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του υπέρτερου συμφέροντος της, υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας.
            Βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συναίνεσή σας, εφόσον η επεξεργασία δεν θεμελιώνεται σε κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας. Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας σας ενημερώνει, ότι η συναίνεση σας στην επεξεργασία, όταν αυτή είναι η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, ανακαλείται ελεύθερα, με απλή δήλωση στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας.

5. Ανάκληση συγκατάθεσης

            Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας μπορεί να υποβληθεί εγγράφως στη γραμματεία της Υπεύθυνης Επεξεργασίας, ή να αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@farmablock.com

6. Σκοποί επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά:
            Αναφορικά με τους πελάτες και τους προμηθευτές:

            Την παροχή από την Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προϊόντων και υπηρεσιών της, την ορθή εκτέλεση της μεταξύ σας συμβάσεως, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Υπεύθυνη Επεξεργασίας ως υπεύθυνης ή εκτελούσας την επεξεργασία και την άσκηση των νόμιμων και συμβατικών της δικαιωμάτων.
            Την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της Υπεύθυνης Επεξεργασίας που συνέχονται ενδεικτικά με: α) τη διεκδίκηση των νομίμων αξιώσεών της ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών ή άλλων φορέων εξωδικαστικής / εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, β) τη φυσική ασφάλεια και προστασία προσώπων και περιουσίας γ) τη συμμόρφωση της με τις φορολογικές και νομικές της υποχρεώσεις (π.χ. έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων).

            Στην περίπτωση που έχετε παράσχει ρητώς τη συγκατάθεση σας, την αποστολή σε εσάς ενημερωτικού υλικού (ιδίως υπό τη μορφή newsletter) από την υπεύθυνη επεξεργασίας, εφόσον έχει παρασχεθεί ρητή σας συναίνεση (opt in) η οποία ανακαλείται ελεύθερα.

            Αναφορικά με τους εργαζόμενους της:

            Την εκπλήρωση από πλευράς της υπεύθυνης επεξεργασίας των συμβατικών υποχρεώσεων της σύμβασης εργασίας απέναντι σας και απέναντι σε Δημόσιου Φορείς (π.χ. καταβολή εισφορών).

7. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ

Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

8. Χρόνος τήρησης δεδομένων

            Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Τα δεδομένα των εργαζόμενων διακρατούνται επί πενταετία από τη λήξη της τελευταίας σύμβασης εργασίας ή την καταγγελία αυτής. Τα δεδομένα των πελατών και προμηθευτών διακρατούνται για διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία σύμβαση με την Υπεύθυνη Επεξεργασίας. Τα δεδομένα που παράσχονται για την αποστολή newsletter, διαγράφονται αμέσως, όταν το υποκείμενο το ζητήσει (ανακαλέσει τη συγκατάθεση του). Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας.

9. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

            Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μόνο οι υπάλληλοι της Υπεύθυνη Επεξεργασίας, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους. Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας δεν διαβιβάζει ή γνωστοποιεί προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους σε καμία περίπτωση και σε περίπτωση που αυτό συμβεί στο μέλλον, οφείλει να σας ενημερώσει ρητά και εγγράφως για αυτό.

            Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων τους.


10. Δικαιώματα υποκειμένου

11. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας

            Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς τη γραμματεία της Υπεύθυνη Επεξεργασίας ή με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@farmablock.com

            Άρνηση της Υπεύθυνη Επεξεργασίας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr.

            Η εταιρεία «Κ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Υπεύθυνη Επεξεργασίας (www.farmablock.com)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η εταιρεία Κ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (εφεξής ‘Εταιρεία’ ή η ‘εμείς’ ή ‘μας’) δεσμεύεται ως προς την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων όσον αφορά τον παρόντα ιστότοπο, σε συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων – ΕΕ 2016/679 (εφεξής ‘Κανονισμός’) και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας έχει σκοπό να σας ενημερώσει για τις πρακτικές που εφαρμόζει η Εταιρεία όταν επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα μέσω του ιστοτόπου της, www.farmablock.com (εφεξής ‘Ιστότοπος’). Αναλυτική Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας, για το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, μπορείτε να βρείτε επίσης στον ιστότοπο της, www.farmablock.com

Κ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, που εδρεύει στη Λητή Θεσσαλονίκης (13ο χλμ Θεσσαλονίκης – Σερρών) τηλέφωνο επικοινωνίας 2394073833, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

Ο όρος «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σύμφωνα με τον Κανονισμό, είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).

Η Εταιρεία συλλέγει μέσω του παρόντος Ιστοτόπου ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα, με τους εξής τρόπους:

Α. Απευθείας από εσάς οικειοθελώς, όταν

Β. Αυτόματα όταν εσείς επισκέπτεσθε τον Ιστότοπό μας.

Ενδέχεται να συλλέγουμε αυτόματα τις διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP) σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους ιστοχώρους ή διαδικτυακές πύλες τρίτων, όταν επιλέγετε να μεταβείτε σε αυτούς μέσω συνδέσμων που τυχόν υπάρχουν στον δικό μας Ιστότοπο. Η συλλογή γίνεται από εξειδικευμένο λογισμικό ασφαλείας, για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας (ΙΤ systems security) και διάγνωσης σφαλμάτων ή παραβιάσεων ασφαλείας (forensics).

Προσοχή: προτού μας παράσχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τρίτο φυσικό πρόσωπο, έχετε την ευθύνη και την υποχρέωση να ενημερώσετε το πρόσωπο αυτό σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής.

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και ακολουθεί τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, απώλεια και τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή. Ενδεικτικά:

– Διαθέτουμε κατάλληλα ρυθμισμένα τείχη προστασίας νέας γενιάς (firewall).

– Εφαρμόζουμε κρυπτογράφηση όπου απαιτείται.

– Τηρούμε διαδικασία γνωστοποίησης παραβίασης ασφαλείας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, και εφόσον απαιτείται, ενεργοποιούμε και την διαδικασία γνωστοποίησης προς τα θιγόμενα υποκείμενα των δεδομένων.

– Εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας, προκειμένου να διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με την δέουσα προσοχή και πάντα σύμφωνα με τον Κανονισμό.

– Δεσμεύουμε τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες μας, οι οποίοι διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα, με γραπτές συμβάσεις, όπως ορίζει ο Κανονισμός.

Τα ως άνω μέτρα ασφαλείας επανεξετάζονται και τροποποιούνται όποτε κρίνεται απαραίτητο. Μπορείτε να βρείτε αναλυτική κατάσταση των εφαρμοζόμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που εφαρμόζει η εταιρεία στην ιστοσελίδα www.farmablock.com στην ενότητα «Εταιρική Πολιτική Απορρήτου».

Η Εταιρεία δεν απευθύνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της προς ανήλικα άτομα. Δεν συλλέγει ούτε κοινοποιεί, εις γνώση της, προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Τα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να μας παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους.

Η Εταιρεία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα που εισάγετε στον Ιστότοπο, ή που παράγονται αυτόματα από τον Ιστότοπο (cookies), στα παρακάτω πρόσωπα:

Σε κάθε περίπτωση, δεσμεύουμε τους υπαλλήλους, με κατάλληλες γραπτές συμβάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.

Τέλος, η Εταιρεία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα προς αρμόδιους κυβερνητικούς/κρατικούς φορείς ή όργανα επιβολής του νόμου, μόνο στις εξής περιπτώσεις:

Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω η εν μέρει σχετικό αίτημα που λαμβάνει από το υποκείμενο δεδομένων, μόνο όταν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον Κανονισμό ή την εθνική νομοθεσία. Η εταιρεία παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων πληροφορίες για τις πράξεις επεξεργασίας κατόπιν του σχετικού αιτήματος που του υποβλήθηκε εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του υποκειμένου. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία υποχρεούται, εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων για την καθυστέρηση, καθώς και για τους λόγους αυτής. Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος ενημερώνει και το υποκείμενο των δεδομένων για τυχόν άρνηση του να ικανοποιήσει, εν όλω ή εν μέρει, το υποβληθέν αίτημα, καθώς και για τους λόγους της άρνησης.

Προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στα στοιχεία που δίνουμε στο πεδίο «Επικοινωνία» παρακάτω.

            Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») για ζητήματα που αφορούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ (http://www.dpa.gr à Τα δικαιώματα μου à Υποβολή καταγγελίας).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για την άσκηση αυτών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Ο παρών Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε ιστοτόπους τρίτων, οι οποίοι δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Καθώς η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί τα μέτρα ασφαλείας των εν λόγω ιστοτόπων, όλοι οι επισκέπτες ενθαρρύνονται να διαβάσουν τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου των εν λόγω ιστοτόπων, προτού παρέχουν πληροφορίες οποιασδήποτε φύσεως.

Επίσης, δεδομένου ότι ο Ιστότοπος καθώς και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) χρησιμοποιούν τα δημόσια διαθέσιμα δίκτυα επικοινωνιών, τα οποία εκ της φύσεώς τους δεν είναι εγγυημένα ως απολύτως ασφαλή, η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για την αδιάκοπη και άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών διαδικτύου και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών».

Κατά καιρούς βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε κι εφαρμόζουμε νέες τεχνολογίες, οπότε η παρούσα Πολιτική Απορρήτου Ιστοτόπου θα επικαιροποιείται αναλόγως. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό ο επισκέπτης να συμβουλεύεται τακτικά  την Πολιτική Απορρήτου μας. Ισχύουσα θεωρείται η Πολιτική με την πιο πρόσφατη ημερομηνία τροποποίησης, η οποία αναγράφεται πάντα στο επάνω μέρος της πρώτης σελίδας.